Przeglądy, konserwacja i serwis placów zabaw

Jesteś tutaj: Oferta → Usługi dodatkowe → Przeglądy, konserwacja i serwis placów zabaw

Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz wyboru właściwego wyposażenia. Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zaleca się sprawdzanie i konserwację urządzenia oraz jego elementów zgodnie z instrukcjami producenta, a także z częstotliwością oraz na zasadach określonych w Polskiej Normie PN-EN 1176-1, Rozdział 6 oraz PN-EN 1176-7.

Wykonując kontrole administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników. Inspekcje powinny obejmować cały plac, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, siedzeniami, wejściami, a nie tylko zamontowane na nim urządzenia.Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw, tj.:

1. Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa)  oględziny codzienne umożliwiają sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń oraz stwierdzenie oczywistych zagrożeń, będących wynikiem warunków pogodowych, zużycia, a w szczególności wynikiem wandalizmu (pęknięte części, potłuczone butelki). Kontrola tego rodzaju może być przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane, a następnie udokumentowana np.: w książce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca wyposażenia przedstawił listę kluczowych kryteriów, które należy sprawdzać w czasie takiej kontroli. Terminy inspekcji można uzależnić od częstotliwości użytkowania placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. W przypadku placów zabaw intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm kontrola codzienna jest konieczna. Bez względu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzień kontrola to absolutne minimum.

2. Kontrola funkcjonalna (kontrola obsługi)  w czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem sprawności i stateczności urządzeń, szczególnie dotyczy to zużycia sprzętu. Szczególną uwagę należy zwrócić na części nie wymagające żadnej obsługi przez cały okres ich eksploatacji. Przykładowym przedmiotem kontroli obsługi i oględzin codziennych są: czystość, prześwity dolne urządzenia, stan nawierzchni podłoża, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brakujące części, nadmierne zużycie części ruchomych, wytrzymałość konstrukcji. Tego rodzaju kontroli może dokonać administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia również należy odnotować w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu. Kontrolę powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesiące lub według instrukcji producenta.

3. Coroczna kontrola podstawowa ta kontrola powinna być przeprowadzona z udziałem specjalistów, niezależnych od właściciela czy administratora terenu. Coroczną kontrolę główną wykonuje się, aby ustalić ogólny poziom bezpieczeństwa, stanu fundamentów i nawierzchni, np. zgodność z odpowiednią normą EN 1176, łącznie ze wszystkimi zmianami wynikającymi z oceny środków bezpieczeństwa, wpływu warunków atmosferycznych, ujawnienia butwienia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa wynikających z dokonanych napraw oraz dodanych lub wymienionych części.

Zakres okresowej kontroli technicznej:

  • Sprawdzenie stabilności konstrukcyjnej słupów i belek,
  • Sprawdzenie posadowienia urządzeń w gruncie
  • Sprawdzenie stanu nawierzchni w obszarze upadku
  • Sprawdzenie połączeń śrubowych,
  • Sprawdzenie powierzchni drewnianych,
  • Sprawdzenie stanu warstw farb impregnacyjno – dekoracyjnych lub impregnatów
  • Sprawdzenie stanu warstwy powłoki elementów metalowych
  • Sprawdzenie zaślepek zabezpieczających
  • Sprawdzenie części połączeń przegubowych, zawiesi i mocowania siedzisk huśtawek i grubości ogniw łańcuchów.

Po przeprowadzonej corocznej kontroli podstawowej urządzeń zabawowychzgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7, zostanie sporządzone Świadectwo Przeprowadzonej Kontroli Technicznej zawierające ewentualną listę elementów wymagających naprawy, renowacji lub wymiany. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na zlecenie inwestora firma Inter-Trak Sp. z o.o. dokona naprawy i renowacji urządzeń zabawowych, a następnie zostanie dokonany wpis do książki gwarancyjnej, w konsekwencji czego gwarancja zostaje przedłużona o kolejny rok.